Adatkezelési tájékoztató

 

Az LS Épületautomatika Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1194 Budapest, Mészáros Lőrinc utca 130/B.; Cg: 01-09-720274; adószám: 13131452-2-43; képviseli: Végh Péter ügyvezető; mint adatkezelő a továbbiakban adatkezelő, mint LS Épületautomatika Kft.) kiemelten fontosnak tartja üzleti partnerei és megrendelői, valamint a www.lsa.hu honlap felhasználói (a továbbiakban együttesen, mint Ügyfél) személyes adatainak védelmét és jogszerű kezelését.

 

Az LS Épületautomatika Kft. üzletpolitikája során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy mind a hazai, mind a nemzetközi jogszabályoknak és egyéb előírásoknak megfeleljen, és az Ügyfelei számára garantálja, hogy működése során, valamint informatikai rendszerei működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítja, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató az LS Épületautomatika Kft. Ügyfeleivel létesített jogviszonyok során megvalósuló személyes adatok kezelésével és adatfeldolgozással, valamint a hírlevélre történő feliratkozás esetében a hírlevelek megküldésével kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

 

Elérhetőségeink:                     

Adatkezelő: LS Épületautomatika Kft.

Székhely: 1194 Budapest, Mészáros Lőrinc utca 130/B.

Telefon: +36 1288 0500
Fax: +36 1 288 0501

 

 

1. A kezelt adatok köre, Az adatkezelés célja, joglapja és az adatkezelés időtartama

Az LS Épületautomatika Kft. az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet a továbbiakban: GDPR) értelmében az alábbi jogalapokon és az alábbi célokból kezeli az Ügyfelek által a megadott személyes adatokat:

 

1.1. Adatkezelés Szolgáltatás igénybevétele vagy megrendelések esetében

Adatkezelés célja

A szerződés teljesítése során a jogszabályi és szerződéses kötelezettségek teljesítése.

 

Kezelt adatok köre

Az Ügyfél alábbi adatai:

 • Név, cégnév;
 • Kontakt adatok (név, beosztás, e-mai cím, telefonszám);
 • Szállítási adatok (cím, mennyiség, kontakt adatok);
 • Számlázási adatok (adószám, bankszámla szám, bank neve, számla, vagy bizonylat száma)

 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a szerződéses kötelezettség teljesítése tekintetében a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja nyújt jogalapot.

A számlázási adatok tekintetében az adatkezelést a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése alapozza meg.

 

Adatkezelés időtartama

Az adatokat a szerződéses kapcsolat lezárásáig kezeljük.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdésében és 169. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti időtartamig (8 évig).

 

2. Adattovábbítás, adatfeldolgozó(k)

Az LS Épületautomatika Kft. kijelenti, hogy az Ügyfél által megadott személyes adatokat nem továbbítja más személy részére. Amennyiben erre mégis szükség lenne, az adatok továbbítására csak az Ügyfél előzetes tájékoztatását és hozzájárulását követően kerülhet sor.

Kivételt képez ez alól a hatóság, vagy bíróság hivatalos megkeresése esetében történő adattovábbítás. Adattovábbítás esetében LS Épületautomatika Kft. adattovábbítási nyilvántartást vezet.

 

3. ÜGYFÉL ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Önt az alábbi jogok illetik meg, mely jogait az LS Épületautomatika Kft.-hez címzett a honlapra kihelyezett kérelem formanyomtatvány benyújtásával, vagy e-mailes megkeresés útján tud gyakorolni.

 

Az adatkezelés időtartamán belül az Ügyfelet a GDPR előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog,
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • hordozhatósághoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hozzájárulás visszavonási joga.

 

Akkor tudunk eleget tenni az Ön kérésének, ha be tudtuk azonosítani Önt, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az e-mail fiókunkban elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza, kérelme a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal, kérelmekkel kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat, kérelmeket legkésőbb 30 (harminc) napon belül válaszoljuk meg.

 

3.1. A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint, hogy a következő információkról tájékoztassuk:

 

 1. az adatkezelés célja(i);
 2. az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
 3. információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

Tekintettel arra, hogy ezen jog gyakorlása az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért amennyiben a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan, vagy túlzott mértékű, illetve többszöri tájékoztatás kérés esetén költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe, illetve a tájékoztatás kérését megtagadhatjuk.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően e-mailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat kérelme beérkezését követő 30 (harminc) napon belül.

Kérjük, hogy a benyújtott kérelmében pontosan jelölje meg, hogy személyes adatokhoz kér-e hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri tekintettel arra, hogy határidőben teljesíteni tudjuk kérelmét!

 

3.2. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

3.3. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön az alábbi esetekben jogosult kérelmezni a személyes adatok korlátozását:

 

 • pontatlanul kezelt személyes adatok: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
 • jogellenes az adatkezelés: Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • adatkezelés célja megszűnt: Ön igényli az adatok kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk megalapozza az adatkezelést: ez esetben, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

 

3.4. Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a következő okok állnak fenn:

 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
 • Ön visszavonta hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Fő szabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

 

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

 

3.5. Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az adatkezelésünket olyan kényszerítő erejű jogos ok indokolja, amelyek elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

3.6. Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

 

3.7.A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott személyes adatait rendszereinkből töröljük.

 

4. JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Ön jogosult panaszt tenni személyes adatának kezelésével kapcsolatosan az LS Épületautomatika Kft.-nél, amennyiben az Ön személyes adatait az LS Épületautomatika Kft. kizárólag saját magára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében, vagy harmadik személy jogos érdeke miatt kezeli.

 

Ön jogosult az LS Épületautomatika Kft. vélelmezetten jogellenes adatkezelése, illetve az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése, vagy kérelem nem teljesítése esetében hatósági panasz megtételére az alábbi szervnél:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Ön továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény alapján bíróság előtt is érvényesítheti jogait.

 

 

5. Adatbiztonság

Az LS Épületautomatika Kft. a működése során, valamint informatikai rendszere működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítja. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő magas kockázatú incidensekről tájékoztatjuk az incidenssel érintett az érintett Ügyfeleket.

 

6. Egyéb rendelkezések

Az LS Épületautomatika Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. 07.06 napjától lép hatályba.

A honlapon és annak tartalmában szereplő minden márkanév, védjegy, szolgáltatási védjegy, tanúsító védjegy és egyéb termék- és szolgáltatásnév és -logó a saját tulajdonosának tulajdonát képezi, és a vonatkozó védjegy- és szerzői jogi törvények védelme alatt áll.

 

Az LS Épületautomatika Kft., vagy a védjegy tulajdonjogával rendelkező harmadik fél által írásban kiállított és aláírt engedély hiányában a jelen honlap tartalmából semmi sem értelmezendő a honlapon található bármely védjegy használatára feljogosító licenc vagy felhasználási jog átadásaként. Szigorúan tilos a védjegyek vagy egyéb anyagok bármely módon történő illetéktelen felhasználása, ellenkező esetben azok jogosulatlan használata polgári jogi, illetve büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.